Начало / News / Окончателни резултати от дейността по допълнително...

Окончателни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2017 г.


Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2017 г. Информацията е обобщена на база на одитираните годишни финансови отчети, финансовите отчети за надзорни цели към 31.12.2017 г. и на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и окончателните данни за разпределението на осигурените лица в пенсионните фондове по пол и възраст към 31.12.2017 г.

Към 31.12.2017 г. броят на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове – универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми – достига 4 587 723 лица, което представлява нарастване със 115 047 лица или с 2,57 на сто спрямо осигурените към края на 2016 г.

Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2017 г. се равняват на 12 663 154 хил. лв. и регистрират ръст от 1 905 877 хил.лв. или 17,72 на сто в сравнение с нетните активи към 31.12.2016 г.

Пенсионноосигурителните дружества приключват отчетната 2017 г. с общи приходи в размер на 186 177 хил. лв., което представлява увеличение с 1,31 на сто в сравнение с отчетените приходи през 2016 г. Дружествата реализират положителен общ нетен финансов резултат за 2017 г. в размер на 61 504 хил.лв., което представлява увеличение на този показател с 5,04 на сто в сравнение с 2016 г.

Подробна информация за окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2017 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 31.12.2017 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Поднадзорни лица / Статистика / Осигурителен пазар / Статистика и анализи / 2017.