Начало / News / На заседанието си на 23.04.2015 г. КФН реши:

На заседанието си на 23.04.2015 г. КФН реши:

1. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Софарма” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД на акции от капитала на „Момина Крепост” АД, гр. Велико Търново, от останалите акционери на дружеството.

2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД на акции от капитала на „Арома” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.

3. Издава одобрение на инвестицията на ДФ „Райфайзен (България) Глобален Растеж”, управлявано от УД „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД в дялове на ДФ „Райфайзен Глобален Акции”, управлявано от Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт М.Б.Х – Австрия.