Начало / News / Комисията за финансов надзор публикува резюме...

Комисията за финансов надзор публикува резюме на Анализ на пазара на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в България


Комисията за финансов надзор публикува резюме на Анализ на пазара на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в България. Анализът за периода между 2012 и 2017 година е направен на основата на обобщени данни, предоставени от застрахователите в България, които предлагат застраховка „Гражданска отговорност“ и генерираните данни от КФН от Единната информационна система за оценка, управление и контрол на риска (ЕИСОУКР) на Гаранционния фонд.

Представени са фактическите показатели за четирите рискови групи: леки автомобили и товарни автомобили с допустима максимална маса до 5 тона; товарни автомобили с допустима максимална маса над 5 тона и автобуси; седлови влекачи; моторни превозни средства, различни от посочените в първите три рискови групи.

В табличен вид за разглеждания период са представени средният брой автомобили по рискови групи за периода 2012-2017 г., средната честота на претенциите и средният размер на изплатените претенции, както неимуществените такива и техният дял в общо броя на претенциите.
В последната част на анализа са разгледани разходите и резултатите на премиите както на база на пазарните данни, така и на база предоставените от застрахователите индивидуални данни.

Направените по различни методи изчисления показват, че за най-масовите превозни средства – автомобили, камиони и автобуси, събраните премии за 2017 година не са достатъчни, за да покрият разходите на застрахователите.

Пълният текст на резюмето на анализа може да намерите тук.