Начало / News / Информация от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA)

Информация от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA)

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) публикува две публични изявления, които касаят общите европейски приоритети относно правоприлагането във връзка с годишните финансови отчети за 2015 г.  и повишаването на качеството на оповестяванията в годишните финансови отчети за 2015 г.
 
В публичното изявление за общите европейски приоритети относно правоприлагането са посочени общите приоритети за финансовата 2015 г., които включват следните основни теми: 
- влияние на условията на финансовите пазари върху финансовите отчети;
- отчет за паричните потоци и съответните оповестявания и
- оценяване на справедливата стойност и съответните оповестявания.
 
Във второто публично изявление на ЕSMA -  относно качеството на оповестяванията във финансовите отчети за 2015 г., се набляга на нуждата от подобряване на качеството на оповестяваната във финансовите отчети информация. ESMA би искала да наблегне на нуждата от сбити и ясни оповестявания, фокусирани върху относимите и специфични факти за съответното предприятие, които са необходими за разбиране на финансовото му състояние.
 
Емитентите и техните одитори следва да вземат предвид основните въпроси, разгледани в посочените две публични изявления на ESMA при изготвянето и одитирането на годишните финансови отчети (ГФО) за 2015 г.
 
При прегледа на ГФО за 2015 г. ESMA и националните компетентни регулатори ще следят за спазване на посочените по-горе изисквания на публикуваните публични изявления. При откриването на съществени несъответствия ще се предприемат съответните мерки.
 
Пълните текстове на двете публични изявления на ESMA можете да намерите тук:

- ПУБЛИЧНО ИЗЯВЛЕНИЕ на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) относно oбщи европейски приоритети във връзка с правоприлагането спрямо годишните финансовите отчети за 2015 г.
 
- ПУБЛИЧНО ИЗЯВЛЕНИЕ на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) относно повишаване на качеството на оповестяванията в годишните финансови отчети за 2015 г.