Начало / News / Данни за дейността на застрахователните брокери към 30.06.2018 г.

Данни за дейността на застрахователните брокери към 30.06.2018 г.

Премийният приход, реализиран с посредничеството на застрахователните брокери към 30.06.2018 г., възлиза на 745 590 хил. лв. (617 906 хил. лв. една година по-рано), с което се отчита увеличение от 20,7%, от които 663 762 хил. лв. (при отчетени 539 371 хил. лв. дванадесет месеца по-рано) в полза на застрахователи със седалище в Р. България и премиен приход от 81 827 хил. лв. (78 534 хил. лв. една година преди това) в полза на застрахователи, ситуирани в други държави.

Приходите от комисиони с включено презастраховане на застрахователните брокери към 30.06.2018 г. възлизат на 122 505 хил. лв. (119 808 хил. лв. към 30.06.2017 г. или една година по-рано), нараствайки с 2,25 % на шестмесечна база.
От всички начислени комисиони 90% представляват приходите от записани комисиони по застраховки в общото застраховане и 10% – съответно в животозастраховането.

В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане към 30.06.2018 г. най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (50,0%-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (34.0%-ен дял от записаните премии по общо застраховане), следвани от „Пожар и природни бедствия” (7.0%-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Други щети на имущество” (2,0%-ен дял от записаните премии по общо застраховане).

При животозастраховането реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход към 30.06.2018 г. е записан основно по застраховка „Живот” и рента (58,6%-ен дял от записаните премии по животозастраховане), следвана от застраховките „Живот, свързана с инвестиционен фонд” (18,0%-ен дял от записаните премии по животозастраховане) и „Злополука” (14%-ен дял от записаните премии по животозастраховане).
Актуализираните индивидуални данни от справките и отчетите на застрахователните брокери, регистрирани в Република България и извършващи дейност към 30.06.2018 г., са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, в раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Застрахователни брокери”- 2018 г.