Жалби

Жалба в Комисията за финансов надзор може да подадете по няколко начина:

  • онлайн тук,
  • да използвате образеца, който е публикуван по-долу и да го изпратите по електронната поща на адрес: delovodstvo@fsc.bg
  • да изпратите жалбата по пощата на следния адрес:
Комисия за финансов надзор
Ул. „Будапеща” №16
1000 София
  • да я подадете лично в деловодството на КФН (на същия адрес)


Причини за подаване на жалба:

Имате проблем с Ваша застраховка, с инвестиция във финансови инструменти (например акции, облигации, дялове от договорен фонд, различни деривативни инструменти, в това число договори за разлики) или с пенсионен фонд и считате, че правата Ви на потребител са нарушени?


Повече информация за това, какво можете да предприемете, за да защитите правата си може да намерите по-долу:

 

1. Като първа стъпка се обърнете в писмен вид към дружеството, чийто финансов продукт или услуга ползвате и в тази връзка е възникнал проблем.

Мнението, изразено от служител на дружеството в личен разговор или по телефон, не винаги отразява позицията на управляващите дружеството. Затова най-добре адресирайте Вашата жалба в писмен вид до управителя, изпълнителния директор или друг представител на висшето ръководство, като подробно опишете вашия случай. Трябва да получите писмен отговор. Често дружествата предлагат решение на възникналия проблем, но дори и да отхвърлят жалбата Ви като неоснователна, следва да имате официално становище. Запознайте се внимателно със съдържанието на отговора, анализирайте го. Така ще можете да преценените дали произнасянето по Вашия случай е правилно, и съответно да вземете решение дали да предприемете по-нататъшни действия.

 

2. Потърсете съдействието на Комисията за финансов надзор в случай, че не сте доволен от становището на дружеството и според Вас то не предлага адекватно решение на проблема.

Комисията за финансов надзор  установява в хода на проверка във връзка с Вашия случай дали дружеството е действало съобразно законовите изисквания и предприема съответните административни мерки в случай на наррушение. Трябва да знаете, че КФН има определени законови правомощия и не може да предприема действия, които са извън законовата й компетентност. По всеки ваш сигнал или жалба комисията извършва проверка. В случай на констатирано нарушение на законовите и подзаконовите нормативни разпоредби, по които КФН е компетентна институция се налагат  административни наказания.

Например, ако застраховател откаже да Ви плати обезщетение при възникване на събитие във връзка с ваша застраховка и Вие напишете жалба до КФН, КФН предприема действия за извършване на проверка. Ако не сте доволни от размера на изплатеното Ви обезщетение или Ви е отказано изплащането на обезщетение, то имате право ако сте физическо лице да се обърнете към помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите за извънсъдебно решаване на спорове (след подаване на жалба до застрахователя) или да се обърнете към съда за решаване на Вашия случай по съдебен ред.

 

3. При наличие на възражение или спор относно предоставяне на услуги в областта на застраховането и застрахователното посредничество, в областта на допълнителното социално осигуряване, на дейностите по осигурително посредничество, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние, в тези сектори, както и услуги от лица, предоставящи дейностите и услугите по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти и на дейностите и услугите по чл. 86, ал. 1 и 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние, в тези сектори, може да се обърнете към някоя от секторните помирителни комисии към Комисия за защита на потребителите. Повече информация за помирителното производство може да намерите в секцията „За потребителя“, „Помирително производство“.

Правата си може да потърсите и по съдебен ред по правилата на Гражданскопроцесуалния кодекс (ГПК). Съдът е органът, който по безспорен начин ще прецени основателността на Вашето искане, като неговата преценка ще бъде обективирана в съдебен акт (решение). Този акт ще има задължителна сила не само за спорещите и съдът, но и за всички съдилища, учреждения и общини в Република България – чл. 297 от ГПК.

 

4. Как КФН процедира при получаване на жалба

 

• Като първа стъпка се прави преценка  дали информацията и документите, която сте предоставили с Вашата жалба е достатъчна, за да може да бъде извършена проверка. В случай на необходимост може да изискаме от Вас допълнителна информация.

• С оглед изготвяне на отговор на Вашата жалба, изискваме от съответното поднадзорно лице обяснения и предоставяне на документи, във връзка с изложеното в жалбата.

• Поднадзорното лице следва да  отговори в определен срок, като даде обяснение и представи всички данни и документи, относими към случая.

• Въз основа на получената информация се извършва детайлен анализ по конкретния случай.

• В случай на установяване на нарушение на законовите изисквания, както и при наличие на административни нарушения, Комисията предприема съответните мерки, като  за констатациите от проверката и за установените административни нарушения уведомяваме в отговора до жалбоподателя.

 

5. Как можете да подадете жалба до КФН

 

• Жалбата изгответе в писмен вид, изложете проблема си и какви са претенциите Ви. Приложете и съответните документи, които имат отношение към случая. Например, в случай на проблем с Ваша застраховка, изпратете копие от застрахователната полица и копия от кореспонденцията със застрахователя. Ако имате проблем с предоставени услуги от инвестиционен посредник или пенсионното Ви дружество, можете да изпратите копие от сключен договор и копия от кореспонденцията с дружествата.

• Изпращайте само копия от документите, оригиналите запазете при себе си.

• В жалбата трябва да посочите Вашето име, адрес и ако прецените телефон  електронна поща. Ако подавате жалбата чрез пълномощник, към нея следва да е приложено пълномощно.