Жалби

Имате проблем с Ваша застраховка, с инвестиция в ценни книжа или с пенсионен фонд и считате, че правата Ви на потребител са нарушени? Тук бихме искали да Ви предложим повече информация за това, какво можете да предприемете в подобен случай.

1. Като първа стъпка се обърнете към компанията, чийто финансов продукт или услуга ползвате и в тази връзка е възникнал проблем.

Трябва да знаете, че не винаги мнението на отделен служител от тази компания, изказано, например, в личен разговор или по телефон, отразява действителната позиция на управата на компанията. Затова е най-добре да адресирате вашата жалба в писмен вид до директора или друг представител на висшето управление, като подробно опишете вашия случай. Настоявайте да получите писмен отговор. Често компаниите предлагат решение на проблема, но дори и да отхвърлят жалбата Ви като неоснователна, е добре да имате официално становище. Така, след като проучите мотивите на компанията, ще можете по-реално да преценените дали отказът им е основателен или не и съответно дали да предприемете по-нататъшни действия.

2. Потърсете съдействието на Комисията за финансов надзор в случай, че не сте доволен от становището на компанията и според Вас то не предлага решение на проблема.

Ние бихме могли да установим дали във вашия случай компанията е действала съобразно законовите изисквания и дали следва да се предприемат съответните административни мерки. Трябва да знаете, че КФН има определени законови правомощия и не може да взема отношение или предлага решения по случаи, които са извън законовата й компетентност. Най-общо, по ваш сигнал или жалба комисията извършва проверка дали дадената компания, чийто финансов продукт или услуга ползвате, е спазила и спазва нормативните и законови изисквания, срокове и процедури. В случай, че е констатирано нарушение, КФН може да наложи административни наказания.

Например, ако застрахователна компания откаже да Ви плати обезщетение при възникване на събитие по вашата застраховка, КФН би могла да предприеме действия, за да установи дали компанията е действала съобразно с нормативните изисквания, като например даване в срок на писмен отговор с ясно упоменати основания за отказ и т.н. Но ако не сте доволни от размера на изплатеното Ви обезщетение или Ви е отказано изплащането на обезщетение, то следва да се обърнете към съда за по-нататъшно решаване на Вашия случай.

Как КФН процедира при получаване на жалба

• Като първа стъпка преценяваме дали информацията и документацията, която сте ни изпратили във връзка с Вашата жалба е достатъчна, за да можем да изразим мотивирано становище по случая. Възможно е да се свържем с Вас, ако имаме нужда от допълнителна информация.

• Също така, ние се обръщаме към компанията (или лицето), срещу която сте подали жалба за обяснения по случая и изискваме нужните данни и информация.

• Компанията следва да ни отговори в определения срок, като даде пълни разяснения и представи всички данни, относими към случая.

• Въз основа на получената информация ние извършваме детайлен анализ на конкретния случай.

• Ако установим, че компанията не е нарушила законовите изисквания, срокове и процедури, ще Ви уведомим за нашето становище.

• В случай, че установим наличие на административни нарушения, ще предприемем съответните мерки, като също ще Ви уведомим за това.

• Срокът за отговор по жалби бива различен и зависи от спецификата и проучванията по Вашия случай.

Как можете да подадете жалба до КФН

• Изгответе писмено Вашата жалба, като точно обясните Вашия проблем и определите Вашите искания. Приложете и съответните документи, които имат отношение към случая. Например, в случай на проблем с Ваша застраховка, изпратете копие от застрахователната полица и копия от кореспонденцията с компанията. Ако имате проблем с вашия инвестиционен посредник или например с пенсионното Ви дружество, можете да изпратите копие от сключен договор и копия от кореспонденцията с дружествата.

• Напомняме Ви, че трябва да изпращате само копия от документите, оригиналите запазете при себе си.

• В жалбата трябва да посочите Вашето име, адрес и ако прецените телефон и/или електронна поща.

• Жалбата можете да изпратите по пощата или да я подадете лично на следния адрес:

 

Комисия за финансов надзор

Ул. „Будапеща” №16

1000 София

5. Също така можете да ни изпратите Вашата жалба по електронна поща на адрес:delovodstvo@fsc.bg