Начало / За потребителя / Въпроси и отговори, свързани със ЗК "Олимпик"

Въпроси и отговори, свързани със ЗК "Олимпик"

 
След като кипърският съд постанови решение за откриване на производство по ликвидация на „Olympic Insurance Co. Ltd“, дружеството, извършващо дейност на територията на Република България чрез „Застрахователна компания Олимпик - клон България” КЧТ, ЕИК 200737120 и назначи двама постоянни ликвидатори, Комисията за финансов надзор (КФН) на Република България незабавно предприе проактивни стъпки в защита на интересите и правата на потребителите на застрахователни услуги в България. 
Днес, 30 юли 2019 г., председателят на КФН, г-н Бойко Атанасов,  изпрати официално писмено искане до кипърския надзорен орган, отговорен за застраховането, с копие до Министерство на финансите на Република Кипър и до българския посланик в Република Кипър, за предоставяне на информация по процеса на ликвидация, както и за всички други подробности, които могат да са от полза и значение за засегнатите лица по този казус в България.

Въпрос: Какви са очакваните действия от страна на ликвидаторите?
Отговор: В съответствие с Директива 2009/138/ЕО (Платежоспособност II) и приложимото законодателство на Република Кипър се очаква да бъдат предприети следните действия:

    1. Веднага след образуване на производството по ликвидация, се очаква ликвидаторите да уведомят, индивидуално и писмено, всички известни кредитори на „Olympic Insurance Co. Ltd“, в т.ч. и кредиторите, чието обичайно пребиваване, местоживеене или централно управление е в Република България. По отношение на кредиторите със застрахователни вземания (по предявени претенции или платени застрахователни премии), ликвидаторите следва да посочат в уведомлението следните елементи: сроковете, които следва да се спазват, санкциите, предвидени при неспазване на тези срокове, органа или институцията, оправомощени да получат предявяването на вземане, или забележките относно вземанията, както и действието на производството за  ликвидация по отношение на застрахователните договори и датата, на която се преустановява действието на застрахователните договори, както и правата, и задълженията на застрахования по договора.

    2. Очаква се ликвидаторите да представят на кредиторите на дружеството формуляр за предявяване на вземането (формулярът може да бъде предявен от българските кредитори на застрахователя на български език). Вземанията на всички кредитори следва да се третират без дискриминация. Всеки кредитор на застрахователното дружество, в т.ч. тези, чието обичайно пребиваване, местоживеене или централно управление е в Република България, има право да предяви вземанията си, или да представи писмено съображенията си по отношение на вземанията си, в съответствие с указанията, предоставени от ликвидатора.

Въпрос: Какво да направят потребителите/кредиторите в България?
Отговор: В случай, че вземането на кредитора, вече е било предявено към „Застрахователна компания Олимпик - клон България” КЧТ, ЕИК 200737120 или към „Olympic Insurance Co. Ltd“, Република Кипър, не е необходимо да се предприемат допълнителни действия. Нужно е да се изчака за индивидуалната и писмена обратна връзка от назначените ликвидатори по предявеното вземане.
В случай, че вземането на кредитора още не е предявено, то трябва да бъде  предявено към масата на несъстоятелността на „Olympic Insurance Co. Ltd“. Предстои ликвидаторите да дадат указанията как това може да се случи. Следва именно те да оповестят и реда за предявяване на вземанията, както и да укажат на заинтересованите лица какви действия да предприемат в тази връзка.

Въпрос: Какво предстои в процеса на ликвидация?
Отговор: Процедурите, свързани с ликвидацията на застрахователно дружество „Olympic Insurance Co. Ltd“, Република Кипър,  и удовлетворяване на вземанията, включително, свързани с изплащане на обезщетенията по застрахователните договори, по които насрещна страна е „Застрахователна компания Олимпик - клон България” КЧТ, ЕИК 200737120 или „Olympic Insurance Co. Ltd“, Република Кипър се очаква да отнемат време. Конкретен срок за удовлетворяване на вземанията не може да бъде поставен към днешна дата, тъй като той зависи изцяло от действията на ликвидаторите и е напълно в техните правомощия.
Назначените ликвидатори на „Olympic Insurance Co. Ltd“, досегашният неин временен ликвидатор Павлос Накузи, както и официален представител на Република Кипър, следва да уточнят активите на застрахователя и тяхната достатъчност, да установят предявените вземания на кредиторите, да преценят тяхната основателност и да определят размера им, и едва след като са приключени всички процедури в производството по ликвидация, в съответствие с приложимото право на Република Кипър, да пристъпят към удовлетворяване на кредиторите, съобразно масата на несъстоятелността.
Комисията за финансов надзор на Република България ще оповестява публично всяка важна информация, свързана с действията, които надзорният орган върху застраховането на Република Кипър или назначените ликвидатори на „Olympic Insurance Co. Ltd“ предприемат и произтичащите от това действия за българските граждани, кредитори на горепосоченото дружество и клона му в България.  

Въпрос: Ще се налага ли да се сключват нови полици „Гражданска отговорност“ или настоящите ще бъдат валидни до изтичането им?
Отговор: Сключените задължителни застраховки „Гражданска отговорност“ със Застрахователна компания „Олимпик“ АД, клон България, са прекратени на 17 август 2018 г. Това е така, защото лицензът на застрахователя със седалище в Кипър е отнет от Надзорния орган върху застраховането в Република Кипър и е назначен предварителен ликвидатор. При това положение съобразно законодателството на Кипър, което се прилага към случая, застрахователните договори се прекратяват от датата на публикуване на решението за назначаване на предварителния ликвидатор. Публикацията излезе на 17 август 2018 г. Полиците, сключени със Застрахователна компания Олимпик АД, осигуряваха покритие до 23:59:59 часа на 17 август 2018 г.
 
Въпрос: Трябва ли да си направя нова гражданска при друг застраховател?
Отговор: На 18 август 2018 г. всеки засегнат собственик на МПС трябва да е сключил нова застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите с друг застраховател. Застраховката може да се сключи и от друго лице. Периодът на покритие по новата полица трябва да започва най-рано от 18.08.2018 г. (събота) от 00:00 ч.
След прекратяване на застрахователните договори, ако не са били сключени нови своевременно, в случай на пътнотранспортно произшествие, обезщетението се заплаща от лицето, причинило произшествието на пътя.

Въпрос: Какви са административните наказания за липса на застраховка „Гражданска отговорност“?
Отговор: Неизпълнението на задължението за сключване на задължителна застраховка е свързано и с административно наказание за собственика на моторното превозно средство.
За физическите лица: глоба в размер от 250 лв. при първо нарушение и 800 лв. при повторно нарушение.
За юридическите лица и едноличните търговци: административна санкция в размер от 2000 лв. за първо нарушение и 4000 лв. за повторно нарушение.
Управлението на моторно превозно средство без задължителна застраховка се наказва с глоба от 400 лв.
Възможно е липсата на задължителна застраховка да се установява и с технически средства (камери), като в този случай се издават електронни фишове.
 
Въпрос: Има ли възможност за заплащане на обезщетение за вреди, причинени от пътнотранспортни произшествия при липса на застраховка „Гражданска отговорност“?
Отговор: При липса на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите лицето, което управлява моторно превозно средство е изложено на опасността в случай на пътнотранспортно произшествие, причинено от него, да бъде задължено да заплати обезщетението лично. Действително съществува възможност обезщетението да бъде заплатено от Гаранционния фонд. В такъв случай обаче виновният водач на МПС не се освобождава от отговорност, защото Гаранционният фонд има право на регрес (право да иска заплатеното от него обезщетение) от този виновен водач.
Когато моторното превозно средство принадлежи на юридическо лице или едноличен търговец и водачът е бил работник или служител на юридическото лице или едноличния търговец обезщетението може да бъде търсено и от работодателя на виновния водач.

Въпрос: Какво става с платената ми гражданска полица, която е валидна до 2019 г. Кой ще ми върне парите?
Отговор: Заплатените премии за неизтеклата част на застрахователните договори, които са прекратени, подлежат на връщане в рамките на последващото производство по несъстоятелност в съответствие със законодателството на Република Кипър. Клиентите на ЗК „Олимпик“ ще бъдат уведомени за откритото производство и ще им бъде указан редът и сроковете, в които могат да поискат парите си от застрахователя. 

Въпрос: Прекратява ли се регистрацията на МПС при липса на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“?
Отговор: Законът предвижда и възможност за прекратяване на регистрацията на моторно превозно средство без задължителна застраховка. В тези случаи Гаранционният фонд изпраща писмо до собственика на МПС, като му указва, че застрахователният договор е бил прекратен и не е бил подновен и му дава срок от 14 дни за представяне на доказателства за сключване на застраховката. В случай че в този срок в информационната система на Гаранционния фонд не постъпи информация за сключена застраховка, Гаранционният фонд изпраща съобщение до органите на МВР за прекратяване на регистрацията на МПС.

Въпрос:Защо мълчахте от 10 май до 10 август за това, че „Олимпик“ е в несъстоятелност и не предупредихте клиентите да си търсят друг застраховател?
Отговор: Защото течеше процедура по обжалване от страна на „Олимпик“. След като на 10.05.2018 г. КФН бе уведомена от Министерството на финансите, Надзорен орган върху застраховането (Superintendent of insurance) на Република Кипър, че на „Олимпик“ АД е наложена забрана за свободното разпореждане с активите на дружеството поради неговата неплатежоспособност, както и че лицензът е отнет и ние съответно наложихме същата мярка спрямо клона, „Олимпик“ АД обжалва това решение. Преди да има решение по тази жалба не бихме могли да се даваме изявления, че застрахователят е в несъстоятелност и да предупреждаваме клиентите, защото това би било манипулация на пазара. Представите си, че жалбата беше уважена и решението за взимане на лиценз бе отпаднало? Тогава компанията може да протестира за уронване на престиж, подаване на информация и то от държавен орган, поради която са загубили клиенти и т.н. Ние реагирахме веднага след решението на Министерство на финансите, Кипър, на 10.08.2018 г., че е назначен временен ликвидатор и е внесено искане в компетентния кипърски съд за започване на процедура по ликвидация на ЗК „Олимпик“.