Начало / За потребителя / Образователни инициативи

Образователни инициативи

Една от стратегическите цели на Комисията за финансов надзор е повишаване доверието на обществото към използването на финансови продукти и услуги чрез повишаване на общата му информираност за тях и чрез осигуряване на защита на потребителите на такива услуги. Стъпка към постигане на прозрачност и равнопоставеност на пазара, а оттам и защита на потребителите, е осигуряването на достъп до актуална информация относно небанковия финансов сектор и пазарните участници. От друга страна, повишаването на познанията на обществеността в сферата на финансовия пазар има превантивен характер по отношение защитата на интересите на потребителите на небанкови финансови услуги. За тази цел  комисията е разработила дългосрочни образователни програми, насочени към различни професионални и възрастови групи на обществото съобразени с техните специфични потребности.

Традиционно КФН провежда образователна програма «Небанков финансов сектор в България», насочена към ученици от икономически училища от цялата страна, като целта е да обогати познанията и да събуди интереса на подрастващите към финансовата област.

Образователните инициативи са насочени и към групи със значително обществено влияние върху широката аудитория, като учители и журналисти, както и към професионални общности, чиято дейност касае КФН, като представители на съдебната власт, служители в системата на МВР и други. Тези инициативи значително допринасят за доброто сътрудничеството между КФН и съответните професионални общности.

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения