Помирително производство

  • Помирителното производство започва с подаване на писменото заявление от потребителя, адресирано до Комисията за защита на потребителите. През портала на КЗП е възможно потребителите да подадат електронно своето заявление, като трябва да следват определени стъпки, посочени на официалната интернет страница на КЗП, секция „Жалби и регистри”, подсекция „Помирителна комисия”
  •  Помирителната комисия разглежда спора по същество в срок до 90 календарни дни считано от датата, на която е получила всички документи по жалбата; при спорове с фактическа и правна сложност помирителната комисия може по своя преценка да удължи този срок, като за това уведомява страните и определя срока, необходим за решаване на спора.
  •  Помирителното производство завършва с изготвянето на помирително предложение от помирителната комисията.
  •  В 10-дневен срок след получаване на помирителното предложение страните трябва да отправят до председателя на помирителната комисия писмено изявление, дали го приемат, или отхвърлят.
  •  Помирителното предложение трябва да се приеме или отхвърли от всяка от страните изрично, безусловно и изцяло. Наличието на допълнителни уговорки или резерви в писменото изявление или липсата на такова в указания срок се третира като отхвърляне на помирителното предложение от съответната страна по спора.
  •  Приемането на предложението от двете страни има сила на споразумение между тях.
  •  Страните могат да придадат изпълнителна сила на сключеното споразумение, постигнато в помирителното производство, като го предоставят за одобрение пред компетентния съд.
  •  Помирителното предложение не изключва възможността за защита по съдебен ред.
  •  Когато страните по спора са сключили споразумение, но някоя от тях не изпълнява задълженията си по него, другата страна може да се обърне към съда за разглеждане на спора – предмет на споразумението.
  •  Секторните помирителни комисии не разглеждат повторно спорове между потребители и търговци, за които е изготвено помирително предложение, независимо дали страните са го приели или не.

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения