Помирително производство

  • - Помирителното производство започва с подаване на писменото заявление от потребителя, адресирано до Комисията за защита на потребителите.
  • - Помирителната комисия разглежда спора в срок до два месеца след получаване на всички документи, становища и събиране на доказателства. При случаи с фактическа или правна сложност, Помирителната комисия може да реши да удължи срока за решаване на спора с още 20 работни дни.
  • - Помирителното производство завършва с изготвянето на помирително предложение от помирителната комисията.
  • - В 10-дневен срок след получаване на помирителното предложение страните трябва да отправят до председателя на помирителната комисия писмено изявление, дали го приемат, или отхвърлят.
  • - Помирителното предложение трябва да се приеме или отхвърли от всяка от страните изрично, безусловно и изцяло. Наличието на допълнителни уговорки или резерви в писменото изявление или липсата на такова в указания срок се третира като отхвърляне на помирителното предложение от съответната страна по спора.
  • - Приемането на предложението от двете страни има сила на споразумение между тях.
  • - Страните могат да придадат изпълнителна сила на сключеното споразумение, постигнато в помирителното производство, като го предоставят за одобрение пред компетентния съд.
  • - Помирителното предложение не изключва възможността за защита по съдебен ред.
  • - Когато страните по спора са сключили споразумение, но някоя от тях не изпълнява задълженията си по него, другата страна може да се обърне към съда за разглеждане на спора – предмет на споразумението.
  • - Секторните помирителни комисии не разглеждат повторно спорове между потребители и търговци, за които е изготвено помирително предложение, независимо дали страните са го приели или не.

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения