Начало / За потребителя / Извънсъдебно решаване на спорове / Как трябва да постъпи потребител...

Как трябва да постъпи потребител при спор с търговец/доставчик на финансови услуги

  • - В случай на спор потребителят трябва да го отнесе първо за разглеждане директно към търговеца и страните да се опитат да решат спора помежду си.
  • - Когато страните не са решили спора помежду си, потребителят може да сезира съответната секторна помирителна комисия в зависимост от предмета на спора.
  • - Сезирането се извършва с подаване на заявление в писмена форма до Комисията за защита на потребителите, която администрира дейността на секторните помирителни комисии.
  • - Заявлението и придружаващите го документи могат да бъдат подадени и по електронна поща или онлайн чрез интернет страницата на Комисията за защита на потребителите.
  • - Помирителното производство е неприсъствено за страните по спора и обменът на документи може да се извършва както онлайн, така и на място в деловодството на Комисията за защита на потребителите и териториалните й поделения, по пощенски път или по факс (офлайн).
  • - При трансгранични спорове заявлението се подава чрез платформата за онлайн решаване на спорове, достъпна чрез интернет страниците на Комисията за защита на потребителите.

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения