Връзки

Народно събрание

www.parliament.bg

Mинистерски съвет

www.government.bg

Министерство на финансите

www.minfin.bg

Министерство на труда и социалната политика

www.mlsp.government.bg

Българска народна банка

www.bnb.bg

Национален статистически институт

www.nsi.bg

Национален осигурителен институт

www.nssi.bg

Българска агенция за инвестиции

www.investbg.government.bg

Фонд за компенсиране на инвеститорите

www.sfund-bg.com

Фонд за гарантиране на влоговете в банките

www.dif.bg

Българска фондова борса - София

www.bse-sofia.bg

Централен Депозитар АД

http://www.csd-bg.bg/

Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници

www.balip.com

Българска асоциация на управляващите дружества

www.baud.bg

Асоциация на индустриалния капитал в България

www.bica-bg.org

Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България

www.abird.info

Национална комисия по корпоративно управление

https://nkku.bg/

Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване

www.assoc.pension.bg

Асоциация на българските застрахователи

www.abz.bg

Асоциация на застрахователните брокери в България

www.azbb.bg

Българска асоциация на застрахователните брокери

www.baib.bg

Национално бюро на българските автомобилни застрахователи

www.nbbaz.bg

Гаранционен фонд

https://www.guaranteefund.org/bg/
Асоциация на банките в България

www.abanksb.bg

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения