Начало / За комисията / Инспекторат / СПИСЪК на задължените лица, неподали...

СПИСЪК на задължените лица, неподали в срок ежегодната декларация за имущество и интереси

СПИСЪК НА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА, НЕПОДАЛИ В СРОК ЕЖЕГОДНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ
 
Име, презиме, фамилия Длъжност/звено/дирекция Вид на декларацията
       
       
       
       
       
       

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения