Начало / За комисията / Инспекторат / РЕГИСТЪР на декларациите за несъвместимост...

РЕГИСТЪР на декларациите за несъвместимост на служителите от КФН по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Регистър на подадените декларации за несъвместимост (на основание чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ)

Вх.№ Дата Име, презиме и фамилия Длъжност Дирекция Отдел
1 4.5.2018 РОСЕН МЛАДЕНОВ МАНЧЕВ Главен експерт Надзор на инвестиционната дейност Правоприлагане
2 8.5.2018 ИНЕС КРАСИМИРОВА ИТОВА Младши експерт Регулаторни режими на застрахователния надзор Надзорна политика и анализи
3 8.5.2018 НАСКО СТЕФАНОВ СМИЛЕНОВ Главен експерт Финансово-стопански дейности Финанси и счетоводство
7 14.5.2018 МИГЛЕНА ЙОРДАНОВА МИТКОВА Главен експерт Застрахователен надзор Проверки на посредници
8 17.5.2018 СВЕТОСЛАВА ВЕСЕЛИНОВА АЛЕКСАНДРОВА Младши експерт Застрахователен надзор Правоприлагане
9 21.5.2018 СТАНИСЛАВ ПЛАМЕНОВ СТАНЕВ Младши експерт Застрахователен надзор Проверки на посредници
10 31.5.2018 ЦВЕТЕЛИНА ОГНЯНОВА МИЛАДИНОВА оператор, контактен център   ПМС 66/1996
12 11.6.2018 ВИКТОРИЯ СТОЙЧЕВА ЦЕГРИЛОВСКА Младши експерт Надзор на инвестиционната дейност Надзор на публични дружества, емитенти на ценни книжа и ДСИЦ
13 13.6.2018 НЕНКА ПАВЛОВА СУЧКОВА Старши експерт Правна Правно-административно обслужване
14 25.6.2018 МИЛЕН ЛЮБОМИРОВ МИЛЕВ Главен експерт Правна Нормативна дейност и методология
15 27.6.2018 РАШКО БОГДАНОВ СТОЯНОВ Старши експерт Регулаторни режими на осигурителния надзор Регулаторни режими на осигурителния надзор
22 10.7.2018 МАРИНА ДАНИЕЛОВА ХРИСТОВА Главен юрисконсулт Правна Съдебна защита
23 16.7.2018 СТОЯН ЛЮБОМИРОВ ТОДОРОВ Старши експерт Правна Правно-административно обслужване
24 19.7.2018 ТАНЯ ВАСИЛЕВА ЛИКОМАНОВА Главен експерт Регулаторни режими на осигурителния надзор Регулаторни режими на осигурителния надзор
26 1.8.2018 АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА СЪБКОВА Финансов анализатор Осигурителен надзор Осигурителен надзор
29 15.8.2018 ИВАН МИНКОВ АНТОНОВ Младши експерт Регулаторни режими  на инвестиционната дейност ПДЕЦКДСИЦ
32 27.8.2018 ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ Младши експерт Регулаторни режими на инвестиционната дейност ПДЕЦКДСИЦ
36 17.9.2018 ЯНИЦА КОСТАДИНОВА ЯНЕВА-ПЕТКОВА Финансов анализатор Застрахователен надзор Застрахователи и застрахователни групи и оценка на риска
39 25.09.2018 АСЯ ПЛАМЕНОВА ЯНЕВА Старши експерт Деловодство и административно обслужване  
40 19.11.2018 ДОБРИНКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА Куриер Деловодство и административно обслужване  
41 22.11.2018 КАЛИН ИСТИЛЯНОВ ДОБРЕВ Изпълнител - шофьор Финансово - стопански дейности Управление на собствеността
43 27.11.2018 РОСЕН КОЛЕВ СТЕФАНОВ Главен инспектор Звено Инспекторат  
44 05.12.2018 КРИСТИНА СТЕФАНОВА ПЕТКОВА Финансов анализатор Застрахователен надзор Застрахователи и застрахователни групи и оценка на риска
45 05.12.2018 ИВАЙЛО ХАРАЛАМПИЕВ ХРИСТОВ Финансов анализатор Застрахователен надзор Застрахователи и застрахователни групи и оценка на риска
46 10.12.2018 ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ ДЕСПОТОВ Старши експерт Връзки с обществеността и протокол  
47 27.12.2018 ЙОАНА ДЕЯНОВА ВЪЛЧАНОВА Старши експерт Застрахователен надзор Застрахователи и застрахователни групи и оценка на риска
49 11.2.2019 ЦВЕТОМИР МИТКОВ ЯКОВ Актюер Застрахователен надзор Застрахователи и застрахователни групи и оценка на риска
50 21.2.2019 НАДЯ БОЯНОВА БОЖИНОВА - СТОЯНОВА Старши експерт Регулаторни режими на застрахователния надзор Режими за предварителен надзор
53 26.3.2019 НАДЕЖДА ЕМИЛОВА МИЛКОВА Младши експерт Деловодство и административно обслужване  
55 1.4.2019 АНКА ВЕНЧОВА КОСТОВА Директор на дирекция Връзки с обществеността и протокол  
56 1.4.2019 ДЕНИЦА АНТОНОВА КИРОВА Главен секретар    
58 1.4.2019 НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ НИКОЛОВ Главен експерт Застрахователен надзор Правоприлагане
59 1142.2019 ДИМИТРИНА ПЕТЬОВА ПЕТКОВА Младши експерт Регулаторни режими на инвестиционната дейност Публични дружества, емитенти на ценни книжа и ДСИЦ
60 15.4.2019 ИВАЙЛО РАДЕВ КРУМОВ Изпълнител - шофьор Финансово-стопански дейности Управление на собствеността
61 15.4.2019 СЕВДАЛИНА ИВАНОВА БОЯДЖИЕВА Технически сътрудник Регулаторни режими на инвестиционната дейност Инвестиционни посредници, предприятия за колективно инвестиране и пазари на финансови инструменти
63 13.6.2019 ТАТЯНА СИМЕОНОВА ЧИЛИКОВА Старши експерт Надзор на инвестиционната дейност Надзор на инвестиционни посредници, пазари на финансов инструменти и разследване на пазарни злоупотреби
65 17.6.2019 АЛЕКСАНДЪР СЛАВЧЕВ ЦВЕТКОВ Младши експерт Надзор на инвестиционната дейност Надзор на инвестиционни посредници, пазари на финансов инструменти и разследване на пазарни злоупотреби
67 24.6.2019 МАРИНЕЛА ХРИСТОВА ДРАГИЕВА-ПЕТКОВСКА Главен експерт Анализи, жалби и преструктуриране  
68 24.6.2019 МАРИЯ ДИМИТРОВА БЕЙКОВА Директор Деловодство и административно обслужване  
69 24.6.2019 РОЗА ДИМИТРОВА АЛЕКСИЕВА Деловодител Деловодство и административно обслужване  
70 25.6.2019 РУМЕН ЕМИЛОВ АТАНАСОВ Старши експерт Надзор на инвестиционната дейност Надзор на инвестиционни посредници, пазари на финансов инструменти и разследване на пазарни злоупотреби
71 1.7.2019 ТЕОДОРА ИВАНОВА ИВАНОВА Главен експерт Връзки с обществеността и протокол  
73 1.8.2019 САВА НИКОЛАЕВ ПОЛИМЕНОВ Младши експерт Надзор на инвестиционната дейност Надзор на инвестиционни посредници, пазари на финансов инструменти и разследване на пазарни злоупотреби
74 7.8.2019 КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ДЖОРЕВА Старши експерт Застрахователен надзор Застрахователи и застрахователни групи и оценка на риска
75 15.8.2019 ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВ ПАВЛОВ Главен инспектор Инспекторат  
77 21.8.2019 СИЛВИЯ РАШЕВА ИЛИЕВА Главен експерт Надзор на инвестиционната дейност Правоприлагане
78 13.9.2019 АТАНАС ДИМИТРОВ ЯНЕВ Съветник към кабинета на председателя    
79 26.9.2019 АЛЕКСАНДЪР РОСЕНОВ ЛЕБЕДОВ Старши експерт Регулаторни режими на застрахователния надзор Надзорна политика и анализи
80 21.10.2019 РАЯ МИХАЙЛОВА КАРАДАКОВА Младши експерт Връзки с обществеността и протокол  
82 5.11.2019 ПОЛИНА МИЛЧЕВА ВАКЛЕВА Младши експерт Осигурителен надзор  
86 20.12.2019 ИВАН ГАНЧЕВ НЕДЕВ Младши експерт Надзор на инвестиционната дейност НПДЕЦКДСИЦ
87 2.1.2020 СИЛВИЯ ЮРИЕВА ТРИФОНОВА Старши експер Застрахователен надзор Застрахователи и застрахователни групи и оценка на риска
88 8.1.2020 ВИКТОР ТОШЕВ МАТЕВ Актюер Застрахователен надзор Застрахователи и застрахователни групи и оценка на риска
89 9.1.2020 НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ НИКОЛОВ Младши експерт Надзор на инвестиционната дейност Правоприлагане
92 30.1.2020 КИРИЛ РУМЕНОВ ЧЕРНЕВ Младши експерт Надзор на инвестиционната дейност Надзор на предприятия за колективно инвестиране
93 3.2.2020 ДИМИТРИНА ТОШКОВА РАЙЧЕВА Младши експерт Надзор на инвестиционната дейност Правоприлагане
94 5.2.2020 КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА КИРИЛОВА Младши експерт Надзор на инвестиционната дейност Надзор на предприятия за колективно инвестиране
95 2.3.2020 БОРЯНА ЗДРАВКОВА БОРИСОВА Началник на отдел Финансово-стопански дейности Финанси и счетоводство
97 5.3.2020 ЕЛЕНА АНТОНОВА СЛАВОВА Младши експерт Надзор на инвестиционната дейност НПДЕЦКДСИЦ
99 12.3.2020 ПЕТРУН ИВАНОВ ВАРДАРОВ Служител по сигурността на информацията    
100 1.4.2020 ГЕОРГИ ЛИЧКОВ ДЕНКОВ Главен експерт НИД Надзор на инвестиционни посредници, пазари на финансов инструменти и разследване на пазарни злоупотреби
101 10.4.2020 ПАВЕЛ КИРИЛОВ ДАНОВ Главен експерт Информационни технологии  
102 10.4.2020 ТОДОР ТОШЕВ АНТОНОВ Компютърен аналитик, поддръжка на софтуер Информационни технологии  
103 15.4.2020 АНДРЕАН ЮРИЕВ НАЧЕВ Главен експерт Регулаторни режими на инвестиционната дейност Инвестиционни посредници, предприятия за колективно инвестиране и пазари на финансови инструменти
104 29.5.2020 АНТОАН МЕТОДИЕВ МЕТОДИЕВ Младши експерт Регулаторни режими на инвестиционната дейност Инвестиционни посредници, предприятия за колективно инвестиране и пазари на финансови инструменти
105 4.6.2020 ЗОРНИЦА ДЕЯНОВА АНГЕЛОВА Главен експерт Международно сътрудничес  
108 1.7.2020 ДИМИТЪР СТОЯНОВ ЗИМБИЛЕВ Главен експерт Надзор на инвестиционната дейност Надзор на инвестиционни посредници, пазари на финансов инструменти и разследване на пазарни злоупотреби
110 29.7.2020 ИЛЧО КОСТАДИНОВ ШИШКОВ Изпълнител - шофьор Финансово-стопански дейности Управление на собствеността
111 31.7.2020 БОРЯНА МИТРОВА ИВАНОВА Главен експерт Надзор на инвестиционната дейност Надзор на инвестиционни посредници, пазари на финансов инструменти и разследване на пазарни злоупотреби
112 2.9.2020 ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА УШАГЕЛОВА Директор Анализи, жалби и преструктуриране  
113 14.9.2020 ЗОЯ НИКОЛОВА НЕШЕВА Главен експерт Регулаторни режими на застрахователния надзор Режими за предварителен надзор
114 17.9.2020 АНГЕЛ АТАНАСОВ АТАНАСОВ Младши експерт Надзор на инвестиционната дейност Надзор на инвестиционни посредници, пазари на финансов инструменти и разследване на пазарни злоупотреби
115 18.9.2020 МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА ГАГОВА Старши експерт Регулаторни режими на застрахователния надзор Режими за предварителен надзор
116 30.9.2020 ПОЛИНА ТОШКОВА МАРГИТИНА - ПЕТРОВА Главен експерт Правна Правно - административно обслужване
117 5.10.2020 МАРИЯ ИЛИЕВА ДЖОНОВА Главен експерт Застрахователен надзор Застрахователи и застрахователни групи и оценка на риска
118 5.10.2020 СТЕФАН ИВАНОВ САВОВ Началник на отдел Надзор на инвестиционната дейност Надзор на инвестиционни посредници, пазари на финансов инструменти и разследване на пазарни злоупотреби
119 26.10.2020 ИЛИЯНА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА Главен експерт Правна Нормативна дейност и методология
120 26.10.2020 ХРИСТИНА ТОДОРОВА МИТОВА Старши експерт Надзор на инвестиционната дейност НПДЕЦКДСИЦ
121 26.10.2020 ВИЛИСЛАВ ЕМИЛОВ СОФРОНИЕВ Старши експерт Надзор на инвестиционната дейност Надзор на предприятия за колективно инвестиране
124 12.11.2020 КОНСТАНТИНА ХРИСТОВА АТАНАСОВСКА Главен експерт Анализи, жалби и преструктуриране  
125 17.11.2020 ВЕРА СЛАВЧОВА ПАВЛОВА Главен експерт Правна Нормативна дейност и методология
126 20.11.2020 ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ Финансов контрольор    
127 23.11.2020 ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА КЮЧУКОВА Главен експерт Надзор на инвестиционната дейност Надзор на инвестиционни посредници, пазари на финансов инструменти и разследване на пазарни злоупотреби
128 1.12.2020 СТОЯНКА ПАНАЙОТОВА ИВАНОВА Старши вътрешен одитор Звено за вътрешен одит  
129 4.1.2021 РУМЕН МИРОСЛАВОВ ИВАНЧЕВ Главен експерт Застрахователен надзор Дистанционен надзор на застрахователи и застрахователни групи
130 4.2.2021 ЦВЕТОЗАР ИЛИЕВ ГЕНЧЕВ Старши експерт Застрахователен надзор Пазарно поведение
131 8.2.2021 ВИКТОРИЯ СПАСОВА АНДРЕЕВА Главен експерт Надзор на инвестиционната дейност Надзор на предприятия за колективно инвестиране
132 9.2.2021 ИРЕНА КРАСИМИРОВА ВАСИЛЕВА Главен експерт Анализи, жалби и преструктуриране  
133 23.2.2021 АЛЕКСАНДРА ЕМИЛОВА БОТЕВА Главен експерт Надзор на инвестиционната дейност Надзор на инвестиционни посредници, пазари на финансов инструменти и разследване на пазарни злоупотреби
134 26.2.2021 АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВ ЯНЕВ Главен експерт Надзор на инвестиционната дейност Пруденциален мониторинг и пазарни анализи
135 26.2.2021 СИЛВИЯ ПЪРВАНОВА ЛЮБЕНОВА Главен юрисконсулт Правна Съдебна защита
136 18.3.2021 НИКОЛАЙ ПАСКАЛЕВ ПАСКАЛЕВ Главен експерт Застрахователен надзор Проверки на място
137 29.3.2021 МОНИКА ИЛИЕВА ИЛИЕВА Старши експерт Надзор на инвестиционната дейност Надзор на инвестиционни посредници, пазари на финансов инструменти и разследване на пазарни злоупотреби
138 1.4.2021 МАРИЯ ВАЛЕРИЕВА МИНЧЕВА Младши експерт Връзки с обществеността и протокол  
139 19.4.2021 ТЕОДОРА ГОШЕВА ЦОЧЕВА Старши експерт Регулаторни режими на инвестиционната дейност ИППКИПФИ
140 2.6.2021 МАРИНА НИКОЛОВА - КОЖУХАРОВА ЛАЗАРОВА Главен експерт Надзор на инвестиционната дейност НПДЕЦКДСИЦ
141 28.06.2021 РАДОСТИНА ДИМИТРОВА ЛЕНКОВА Главен експерт Надзор на инвестиционната дейност СНМПИПФТ
143 30.07.2021 ДАМЯН ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ Младши експерт Застрахователен надзор Правоприлагане
144 04.08.2021 ГАЛИНА СЪБКОВА СЪБКОВА Главен експерт Надзор на инвестиционната дейност Надзор на инвестиционни посредници, пазари на финансов инструменти и разследване на пазарни злоупотреби
145 27.08.2021 ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ Директор Информационни технологии  
146 16.09.2021 ВАНЯ АНГЕЛОВА СТОИЦОВА Актюер Осигурителен надзор  
147 1.10.2021 ИВЕЛИНА ПЕТРОВА КРУШКОВА Главен експерт Международно сътрудничество  
148 4.10.2021 ПЛАМЕНА ВЕСЕЛИНОВА КЕРАНОВА Старши експерт Застрахователен надзор Проверки на място
149 15.10.2021 ЙОАНА АНАНИЕВА СТОЯНОВА Старши експерт Надзор на инвестиционната дейност СНМПИПФТ
150 15.10.2021 ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ Главен експерт Регулаторни режими на осигурителния надзор  
151 27.10.2021 ЗОРНИЦА НАЙДЕНОВА ПЕТРОВА Младши експерт Регулаторни режими  на инвестиционната дейност Инвестиционни посредници, предприятия за колективно инвестиране и ПФИ
152 1.11.2021 ЗОРНИЦА НАЙДЕНОВА ПЕТРОВА Младши експерт Регулаторни режими  на инвестиционната дейност Инвестиционни посредници, предприятия за колективно инвестиране и ПФИ
154 1.2.2022 РУСЛАНА АНДРЕЕВА ЩИЛИЯНОВА Главен експерт Връзки с обществеността и протокол  
155 1.2.2022 ПЛАМЕНА ТОНЕВА ИВАНОВА Главен експерт Регулаторни режими  на застрахователния надзор Надзорна политика и анализи
156 4.2.2022 ИВО ГЕОРГИЕВ НИКОЛЧЕВ Главен експерт Регулаторни режими  на инвестиционната дейност Надзор на инвестиционни посредници, пазари на финансов инструменти и разследване на пазарни злоупотреби
157 10.2.2022 ИВО ГЕОРГИЕВ НИКОЛЧЕВ Главен експерт Регулаторни режими  на инвестиционната дейност Надзор на инвестиционни посредници, пазари на финансов инструменти и разследване на пазарни злоупотреби
158 10.3.2022 АЛЕК ДАНИЕЛ КОСЕВ Младши експерт Надзор на инвестиционната дейност Надзор на публични дружества, емитенти на ценни книжа и ДСИЦ
159 11.3.2022 МИНА ПЛАМЕНОВА ВАСИЛЕВА Младши експерт Надзор на инвестиционната дейност Надзор на публични дружества, емитенти на ценни книжа и ДСИЦ
160 17.3.2022 ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА ВАРДАРОВА Младши експерт Застрахователен надзор Правоприлагане
161 17.3.2022 ТУРХАН АЙДЪН АПДУЛА Старши експерт Надзор на инвестиционната дейност Надзор на инвестиционни посредници, пазари на финансов инструменти и разследване на пазарни злоупотреби
162 1.4.2022 МАДЛЕН ЕМИЛОВА МАНЧЕВА Старши експерт Правна Нормативна дейност и методология
163 13.4.2022 ПЕТЯ ИВАНОВА АНГЕЛОВА Старши експерт Деловодство и административно обслужване