Декларации за имущество и интереси на основание чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за 2021 година

Вх.№ Дата Име, презиме и фамилия Длъжност Декларации за имущество и интереси на основание чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
719 02.03.2021 ВИКТОРИЯ СПАСОВА АНДРЕЕВА Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
част II - интереси
721 05.03.2021 ИРЕНА КРАСИМИРОВА ВАСИЛЕВА Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
част II - интереси
717 11.01.2021 РУМЕН МИРОСЛАВОВ ИВАНЧЕВ Главен експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
част II - интереси
720 04.03.2021 СЕВДАЛИНА КРАСИМИРОВА БОЯДЖИЕВА Младши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2
част II - интереси
718 11.02.2021 ЦВЕТОЗАР ИЛИЕВ ГЕНЧЕВ Старши експерт чл. 35, ал. 1, т. 2 част II - интереси

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения