„Толеранс Интернешънъл” ЕООД

ЕИК: 206052301

Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, електронна страница:

адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 1, ет. 4;

e-mail: 1alstoyanov@gmail.com


Представляващи юридическите лица: Александър Мирославов Стоянов - управител

Дата на учредяване и капитал на юридически лица – обвързани агенти: 10.03.2020 г., капитал – 1 000 лв

№ на Решение: Решение № 291-ОА от 30.04.2020 г. на КФН

Инвестиционен посредник, с който е сключен договор по чл. 34 от ЗПФИ: -

Видовете инвестиционни услуги и дейности, които извършва от името на инвестиционния посредник: -

Имената на физическите лица, които предоставят инвестиционни услуги при обвързан агент – юридическо лице: -

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения