„Студио лични финанси“ ООД

ЕИК: 206297756

Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, електронна страница:
адрес: гр. София, ул. „Д-р Христо Стамболски“ № 3, ет. 3
e-mail: petko.todorov@studiofinansi.com

Представляващи юридическите лица: Петко Тодоров Тодоров –  управител

Дата на учредяване и капитал на юридически лица – обвързани агенти: 13.11.2020 г., капитал – 10 000 лв.

№ на Решение: Решение № 496 – ОА от 15.07.2021 г. на КФН

Инвестиционен посредник, с който е сключен договор по чл. 34 от ЗПФИ: ИП „ЕВРО-ФИНАНС“ АД (договор от 08.09.2021 г.)

Видовете инвестиционни услуги и дейности, които извършва от името на инвестиционния посредник:  По чл. 33, ал. 1, т. 1-3 от ЗПФИ

Имената на физическите лица, които предоставят инвестиционни услуги при обвързан агент – юридическо лице: Петко Тодоров Тодоров

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения