Константин Димитров Генчев

Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, електронна страница:
гр. Варна, ул. „Бдин“ № 5
e-mail:  kgenchev@dir.bg;
тел. 0888956236

Представляващи юридическите лица: -

Дата на учредяване и капитал на юридически лица – обвързани агенти: -

№ на Решение:
Решение № 875 – ОА от 26.11.2020 г. на КФН


Инвестиционен посредник, с който е сключен договор по чл. 34 от ЗПФИ: ИП „Аларик Секюритис“ ООД

Видовете инвестиционни услуги и дейности, които извършва от името на инвестиционния посредник: По чл. 33, ал. 1, т. 1-3 от ЗПФИ

Имената на физическите лица, които предоставят инвестиционни услуги при обвързан агент – юридическо лице: -