„Фючър Уелт Адвайзърс” ЕООД

ЕИК: 206075531

Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, електронна страница:
адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 174, ет. 4, ап. 4;
e-mail:
itomov77@gmail.com

Представляващи юридическите лица: Ивайло Нецов Томов - управител

Дата на учредяване и капитал на юридически лица – обвързани агенти: 15.04.2020 г., капитал – 1 000 лв.

№ на Решение: Решение № 350- ОА от 21.05.2020 г. на КФН

Инвестиционен посредник, с който е сключен договор по чл. 34 от ЗПФИ: ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД

Видовете инвестиционни услуги и дейности, които извършва от името на инвестиционния посредник: Всички услуги по чл. 33, ал. 1, т. 1-4 от ЗПФИ

Имената на физическите лица, които предоставят инвестиционни услуги при обвързан агент – юридическо лице: -

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения