„Едж Кепитъл“ ООД

ЕИК: 206373015

Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, електронна страница:
адрес: гр. София, ул. „Академик Методи Попов“, бл. 48, вх. В, ет. 3, ап. 26
e-mail: ichavgov@gmail.com

Представляващи юридическите лица: Иван Димитров Чавгов – управител

Дата на учредяване и капитал на юридически лица – обвързани агенти: 28.01.2021 г., капитал – 10 000 лв.

№ на Решение: Решение № 601– ОА от 17.08.2021 г. на КФН

Инвестиционен посредник, с който е сключен договор по чл. 34 от ЗПФИ: - ИП „Аларик Секюритис“ ООД

Видовете инвестиционни услуги и дейности, които извършва от името на инвестиционния посредник: - По чл. 33, ал. 1, т. 1-3 от ЗПФИ

Имената на физическите лица, които предоставят инвестиционни услуги при обвързан агент – юридическо лице: -

Иван Димитров Чавгов

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения