Начало / Ръководство / Други членове / Заместник-председател на КФН, ръководещ...

Мария Филиповa - заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ на Комисията за финансов надзор


Maria Filipova
Визията на  г-жа Мария Филипова за управление „Надзор на инвестиционната дейност“ е в посока развитие на капиталовия пазар чрез повишаване на ликвидността му, осигуряване на възможност за финансиране на нови дружества чрез него, ускоряване на растежа на икономиката в средносрочен план и подобряване имиджа на България на международната карта на регулаторните органи в небанковия финансов сектор, както и по-доброто позициониране на България на „инвестиционната карта на Европа“. Концепцията ѝ е с 3 основни сфери на развитие спрямо посочените по-горе казуси и тяхната значимост за капиталовия пазар в България, а именно:  регулаторна дейност и контрол, намаляване на административна тежест на участниците на капиталовите пазари чрез мерките за оптимизация на процесите и дигитализация на услугите, както и международно сътрудничество и обмен на добри практики с цел международно позициониране на България за привличане на нови инвеститори и работа на екипи по европейски програми за развитие на капиталовите пазари в ЕС.

Г-жа Филипова заявява своята готовност да работи „активно и последователно за постоянното усъвършенстване на регулаторната и надзорна дейност на КФН, отговаряйки на предизвикателствата в инвестиционния сектор, в защита на интересите на потребителите на небанкови финансови услуги. Заявявам намерението си Комисията за финансов надзор да продължи да предприема активни регулаторни действия, да осъществява ефективен риск базиран надзор върху небанковия финансов сектор с цел осигуряване на стабилни финансови пазари“.

Мария Филипова е магистър от Университет за национално и световно стопанство в София, специалност "Право“ с множество следдипломни квалификации и специализации в областта на банковото дело и финансите.

Мария Филипова е с над 10 годишен опит в правната сфера, предпоставка да притежава широки познания и опит в анализирането, проучването и предприемането на дейности относно новоприети регулации, оптимизиране на съществуващите закони и подобряване на административните процедури.

Професионалната си експертиза тя развива в различни организации като Държавна комисия по хазарта, Агенция по вписванията, Агенция за приватизация и следправатизационен контрол и др. Работила е и в Министерство на правосъдието, където е била част от екипа, който изготвя и подготвя внасянето в Министерски съвет на проект за нов Наказателен кодекс. В дирекция „Правна“ на Министерство на финансите участва в изготвяне на становища по правни въпроси в областта на публичните финанси, изготвяне на проекти на актове, свързани със съставянето, изпълнението и отчитането на държавния бюджет.

В годината преди да поеме позицията на заместник-председател на КФН, управление „Надзор на инвестиционната дейност“, г-жа Филипова е председател на Държавна комисия по хазарта, осъществяваща държавния надзор върху хазарта. По време на председателството си в Комисията по хазарта, Мария Филипова осъществява контрол върху цялостната дейност, ръководи, координира и контролира изпълнението на функциите на администрацията.