Начало / Ръководство / Други членове / Член на КФН, подпомагащ политиката...

Петър Джелепов – член на КФН, подпомагащ политиката по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица

Петър Джелепов
На 23 юли 2020 г. Петър Джелепов е избран от Народното събрание на Република България за член на КФН с 6-годишен мандат, подпомагащ политиката по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица.
 
Икономическото образование на г-н Джелепов е по специалност „Счетоводство и контрол“, а магистърската му степен е „Бизнес администрация“, които придобива в Университета за национално и световно стопанство.
 
Професионалната кариера на г-н Джелепов стартира през 2005 г. в областта на картовата дейност и контрола на транзакциите с банкови карти, в услуга на индивидуалните потребители в International Asset Bank. Впоследствие експертизата му се обогатява с процеса на управление на продажбите в Райфайзенбанк, с акцент върху воденето на преговори, привличане и разширяване на клиентската база на банката в сектор „Частно банкиране“. Участва също и в разработването на продукти и услуги за бизнес клиенти като регионален мениджър „Малки предприятия“ в Сибанк ЕАД.
 
През 2010 г. Петър Джелепов оглавява дейността на Обединена българска банка като областен мениджър. За период от шест години последователно ръководи различни регионални центрове на банката както на територията на град София, така и в страната, отговаря за реализирането на бизнес стратегията и политиките в областта на „Малки и средни предприятия“, „Банкиране на дребно“ и също така управлява преговорите с корпоративни клиенти.
 
През 2018 г. заема ръководна позиция в „Общинска банка“ АД като изпълнителен директор и член на Управителният съвет на банката.
 
Г-н Петър Джелепов притежава отлични познания във финансовата сфера. Професионалният опит на Петър Джелепов е над 15 години, като в продължение на десет от тях управлява големи екипи от по 150 души. При управлението на хора и процеси, акцентът му е насочен към реализиране на бизнес стратегии и сегментационна политика, мониторинг и контрол на постигнатите резултати, планиране на стратегически цели и развиване на дейности с цел защита на потребителите на финансови услуги.