Пазарни консултации при подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на единна информационна система за обработка на входяща, изходяща и вътрешна информация в Комисията за финансов надзор”

Информация за проведените пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП
Във връзка с подготовката на открита обществена поръчка с предмет „Проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на единна информационна система за обработка на входяща, изходяща и вътрешна информация в Комисията за финансов надзор“ е обявена поръчка с предмет - Консултантски услуги и изготвяне на техническо задание и спецификации за изграждане на единна информационна система в КФН, публикувана в профила на купувача 2018 на официалната интернет страница на Комисията, раздел 40 (https://www.fsc.bg/bg/profil-na-kupuvacha/profil-na-kupuvacha-2018/ ). На основание чл. 44, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки Комисията за финансов надзор публикува получените резултати от изпълнителя – „Давид Холдинг“ АД с ЕИК 833092882.

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения