Оферти за определяне на индикативна цена на дейност „Изграждане на автоматизирана информационна система за осигуряване прилагането на чл. 26 от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15.05.2014