2021

Проспекти на нови емисии

 
2021 г.
Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисии акции / дялове, емитирани от предприятия за колективно инвестиране от затворен тип:
1. НДФ „Динамик“  – Решение № 32-НИФ/21.01.2021 г.
2. „Варвара Термал Вилидж“ АДСИЦ – Решение № 213-ДСИЦ/15.04.2021 г.
3. „Еврохолд България“ АД – Решение № 278-Е/29.04.2021 г.
4. „Топлофикация – Бургас“ АД – Решение № 280-Е/29.04.2021 г.
5. „235 Холдингс” АД – Решение № 302-Е/13.05.2021 г.
6. „Доверие – обединен холдинг“ АД – Решение № 487-Е/13.07.2021 г.
7. „Риъл Булленд“ АД – Решение № 545-Е/29.07.2021 г.
8. „Феникс Капитал Холдинг“ АД – Решение № 632-Е/26.08.2021 г.

 
Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисии акции:
1. „Топлофикация - Русе“ АД – Решение № 89-ПД/23.02.2021 г.

 
Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисия облигации:
1. „Ти Би Ай Банк“ ЕАД – Решение № 486-Е/13.07.2021 г.

 
Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации:
1. „Велграф Асет Мениджмънт“ АД – Решение № 60-Е/28.01.2021 г.
2. „Евролийз Груп“ АД – Решение № 135-Е/18.03.2021 г.
3. „Север-Холдинг“ АД – Решение № 158-Е/30.03.2021 г.
4. „Блек Сий Стар“ АД – Решение № 275-Е/29.04.2021 г.
5. „Български фонд за вземания“ АДСИЦ – Решение № 305-Е/18.05.2021 г.
6. „Бългериан Еъруейз Груп” ЕАД – Решение № 463-Е/01.07.2021 г.
7. „Еврохолд България“ АД – Решение № 612-Е/19.08.2021 г.
8. „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ – Решение № 671-Е/14.09.2021 г.

 
Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции на европейски пазари:
 
 
Потвърдени допълнения към проспекти:
1. „Еврохолд България“ АД – Решение № 405-Е/15.06.2021 г.
2. „235 Холдингс” АД – Решение № 543-Е/29.07.2021 г.

 
Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисия варанти:
 

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения