2020

Проспекти на нови емисии


2020 г.

Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисии акции / дялове, емитирани от предприятия за колективно инвестиране от затворен тип:
1. „Илевън Кепитъл“ АД – Решение № 21-Е/09.01.2020 г.
2. „Алтерон“ АДСИЦ – Решение № 109-Е/30.01.2020 г.
3. „Алтерко“ АД – Решение № 148-Е/18.02.2020 г.
4. „Елана фонд за земеделска земя“ АДСИЦ – Решение № 166-Е/27.02.2020 г.
5. „Риъл Булленд“ АД – Решение № 206-Е/12.03.2020 г.
6. „Първа инвестиционна банка“ АД - Решение № 281-Е/23.04.2020 г.
7. „Опортюнити България Инвестмънт“ АД – Решение № 493-Е/02.07.2020 г.
8. „Софарма имоти“ АДСИЦ – Решение № 545-Е/23.07.2020 г.
9. „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ – Решение № 560-Е/30.07.2020 г.
10. „Скуеър Кюб Пропъртис“ АД – Решение № 593-Е/11.08.2020 г.
11. Елана фонд за земеделска земя“ АДСИЦ – Решение № 617-Е/18.08.2020 г.
12. НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ – Решение № 712-Е/17.09.2020 г.
13. „Български фонд за дялово инвестиране“ АД – Решение № 738-Е/01.10.2020 г.
14. „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД – Решение № 869-E/24.11.2020 г.


Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисии акции:
1. „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД – Решение № 544-ПД/23.07.2020 г
2. „Портови Флот 99“ АД – Решение № 819-ПД/10.11.2020 г.


Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисия облигации:
1. „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД – Решение № 230-Е/24.03.2020 г.
2. „Тексим Банк“ АД – Решение № 237-Е/26.03.2020 г.

 
Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации:
1. „Булленд Инвестмънтс“ АДСИЦ – Решение № 38-Е/14.01.2020 г.
2. „Елана Финансов Холдинг“ АД – Решение № 124-Е/06.02.2020 г.
3. "Холдинг „Света София“ АД – Решение № 147-Е/18.02.2020 г.
4. „Ай Ти Еф Груп“ АД – Решение № 337-Е/19.05.2020 г.
5. „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД – Решение № 495-Е/02.07.2020 г.
6. „Черноморски Холдинг“ АД – Решение № 674-Е/03.09.2020 г.
7. „Родна земя Холдинг“ АД – Решение № 709-Е/15.09.2020 г.
8. „Финанс Директ“ АД – Решение № 763-Е/15.10.2020 г.

 
Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции на европейски пазари:
 
 
Потвърдени допълнения към проспекти:
1. „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД – Решение № 238-ПД/26.03.2020 г.
2. „Алтерко“ АД – Решение № 405-Е/11.06.2020 г.

3. „Алтерко“ АД – Решение № 601-Е/13.08.2020 г.

4. „Алтерко“ АД – Решение № 791-Е/29.10.2020 г.


Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисия варанти:

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения