2014 г.

Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисии акции:
 
1. „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ – Решение № 23-Е/08.1.2014 г.
2. „Холдинг Кооп Юг” АД – Решение № 142-Е/12.2.2014 г.
3. „Професионален футболен клуб ЦСКА” АД – Решение № 243-Е/28.2.2014 г.
4. „Албена” АД – Решение № 686-Е/24.7.2014 г.
5. „Спиди” АД – Решение № 771-Е/03.9.2014 г.
6. „Елана Агрокредит” АД – Решение № 797-Е/18.9.2014 г.
7. „Корадо-България” АД – Решение № 835-Е/30.9.2014 г.
8. „Уеб Медия Груп” АД – Решение № 847-Е/03.10.2014 г.
9. „Софарма имоти” АДСИЦ – Решение № 936-Е/23.10.2014 г.
10. „Би Джи Ай Груп” АД – Решение № 1042-Е/03.12.2014 г.
11. „Свинекомплекс Николово” АД – Решение № 1071-Е/12.12.2014 г. (привилегировани акции)
12. „ЗД Евроинс” АД – Решение № 1088-Е/19.12.2014 г.
 
Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисии акции:
 
1. „Кредисимо” АД – Решение № 242-ПД/28.2.2014 г.
2. „Феникс Капитал Холдинг” АД – Решение № 360-ПД/02.4.2014 г.
 
Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисия облигации:
 
 
Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации:
 
1. „Ризърв Кепитал” АДСИЦ – Решение № 553-Е/11.06.2014 г.
2. „Топлофикация-Враца” АД – Решение № 685-Е/24.07.2014 г.
3. „Уеб Финанс Холдинг” АД – Решение № 826-Е/25.09.2014 г.
4. „Топлофикация - Русе” ЕАД – Решение № 848-Е/03.10.2014 г.
5. „Пауър Лоджистикс” ЕАД – Решение № 1004-Е/19.11.2014 г.
 
Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции на европейски пазари:
 
Потвърдени допълнения към проспекти:
 
Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисия варанти:

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения