Начало / Полезна информация / Преструктуриране на ИП / Планове за преструктуриране

Планове за преструктуриране


Плановете за преструктуриране на инвестиционни посредници, получили лиценз за извършване на дейност по чл. 6, ал. 2, т. 3 и 6 и по чл. 6, ал. 3, т. 1 от ЗПФИ, финансови институции, финансови холдинги и смесени финансови холдинги, клонове в държави членки и трети страни, които са обект на консолидиран надзор от КФН, се изготвят от КФН като орган за преструктуриране. Те предвиждат действия по преструктуриране, които КФН може да предприеме, в случай че са изпълнени условията за преструктуриране съгласно ЗВПКИИП. Планът за преструктуриране съдържа различни сценарии, при които би се  наложило използване на някой от инструментите за преструктуриране, които законът предвижда. В случай, че органът за преструктуриране направи констатация, че инвестиционният посредник е проблемен или е вероятно да стане проблемен, няма реална вероятност неизпълнението на задълженията му да бъде предотвратено в разумни срокове и действието по преструктуриране е необходимо в обществен интерес, КФН, в качеството й на орган за преструктуриране, взима решение за предприемане на действия за преструктуриране. Режимът на преструктуриране включва възможност органът за преструктуриране да назначи едно или повече лица за извънреден управител, да възложи на независим експерт извършването на справедлива, консервативна и реалистична оценка на активите и задълженията на инвестиционния посредник, както и да използва самостоятелно или в комбинация инструментите за преструктуриране, чиято цел е да осигури непрекъснатост на критичните функции, предоставяни от инвестиционния посредник и поддържането на обособени части от предприятието на посредника, които имат пазарна стойност.
 
ЕСП, подпомаган от Комисията в рамките на Единния механизъм за преструктуриране, изготвя и поддържа планове за преструктуриране на инвестиционни посредници, получили лиценз за извършване на дейност от КФН по чл. 6, ал. 2, т. 3 и 6 и по чл. 6, ал. 3, т. 1 от ЗПФИ, финансови институции, финансови холдинги и смесени финансови холдинги, които попадат в обхвата на консолидирания надзор над предприятието майка, упражняван от ЕЦБ.

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения