Орган по преструктуриране

Комисията за финансов надзор (КФН) е органът за преструктуриране на индивидуална и консолидирана основа по отношение на инвестиционните посредници, които извършват сделки за собствена сметка с финансови инструменти ипоемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка извършват услуги, свързани с поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка, както и тези, които съхраняват и администрират финансови инструменти за сметка на клиенти, в т.ч. извършват попечителска дейност и свързаните с нея услуги. Ефективният процес на преструктуриране на институции и групи, извършващи трансгранична дейност, изисква сътрудничество между компетентните органи в държавите-членки, а в определени случаи и в трети държави. За тази цел се създават колегии за преструктуриране под ръководството на консолидиращ надзорен орган, какъвто например по отношение на инвестиционен посредник-майка, регистриран в Република България, е КФН.