Начало / Полезна информация / Преструктуриране на ИП / Минимални изисквания за собствен...

Минимални изисквания за собствен капитал и приемливи задължения

    Комисията за финансов надзор като орган за преструктуриране на инвестиционни посредници, получили лиценз за извършване на дейност по чл. 6, ал. 2, т. 3 и 6 и по чл. 6, ал. 3, т. 1 от ЗПФИ, финансови институции, финансови холдинги и смесени финансови холдинги, клонове в държави членки и трети страни, когато са обект на надзор от КФН, определя минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения (МИСКПЗ) съгласно изисквания на чл. 69 от ЗВПКИИП.
    Минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения се изчислява в зависимост от субекта, като размер на собствения капитал и приемливите задължения се изразява като процентни дялове от:
1.общата рискова експозиция на съответната институция, изчислена в съответствие с чл. 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) №575/2013, и
2.мярката за общата експозиция на съответната институция, изчислена в съответствие с чл. 429 и 429a от Регламент (ЕС) №575/2013.
    Когато, в съответствие със сценария за преструктуриране, планът за преструктуриране предвижда предприемане на действия по преструктуриране или упражняване на правомощия за обезценяване или преобразуване спрямо съответните капиталови инструменти или приемливи задължения, размерът на МИСКПЗ по отношение на субекта за преструктуриране се определя на база:
1.размера на загубите, които трябва да бъдат поети при преструктурирането, съответстващ на изискванията чл. 92, параграф 1, буква „в", съответно буква „г“ от Регламент (ЕС) №575/2013 и по чл. 276, ал. 3 от ЗПФИ, за субекта за преструктуриране на консолидираното ниво на групата за преструктуриране, и
2.размера на рекапитализацията, който позволява на групата за преструктуриране да възобнови изпълнението на изискването за съотношението на обща капиталова адекватност и ливъридж, посочено в чл. 92, параграф 1, буква „в", съответно буква „г“ от Регламент (ЕС) № 575/2013 и на изискването по чл. 276, ал. 3 от ЗПФИ, на консолидираното ниво на групата за преструктуриране, след прилагането на предпочитаната стратегия за преструктуриране.

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения