Начало / Полезна информация / Преструктуриране на ИП / Фонд за преструктуриране на ИП (ФПИП)

Фонд за преструктуриране на ИП (ФПИП)

Във връзка с финансирането на инструментите за преструктуриране се създава Фонд за преструктуриране на инвестиционни посредници („Фонда”,”ФПИП”), който се управлява от управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите. Средствата на Фонда се набират чрез индивидуални годишни вноски от инвестиционните посредници, които попадат в обхвата на ЗВПКИИП, и могат да се използват след решение на КФН, в качеството й на орган за преструктуриране, за следното:

1. Гарантиране на активите или задълженията или отпускане на заеми на инвестиционен посредник в режим на преструктуриране, на дъщерни предприятия, мостов инвестиционен посредник или на дружество за управление на активи;

2. Закупуване на активи на инвестиционния посредник в режим на преструктуриране;

3. Придобиване на участие в мостов инвестиционен посредник, мостов финансов холдинг или от дружество за управление на активи;

4. Изплащане на обезщетения на акционери, съдружници или кредитори съгласно  чл.102 ЗВПКИИП;

5. Вноски в инвестиционния посредник в режим на преструктуриране, когато се прилага инструмент за споделяне на загуби и органът за преструктуриране е решил да изключи определени кредитори от обхвата на споделянето на загубите;

6. Отпускане на заем на други механизми за финансиране на доброволна основа.
Средствата на Фонда не могат да се използват за пряко поемане на загубите на посредник, нито за неговата рекапитализация.
 
КФН, в качеството на орган за преструктуриране, следва да определя до 31 март на всяка календарна година общата сума на годишните вноски за съответната година, като отчита фазата на икономическия цикъл и съответстващото въздействие върху финансовото състояние на инвестиционните посредници, а до 1 май на всяка календарна година да определя размера на индивидуалните годишни вноски на задължените по ЗВПКИИП инвестиционни посредници и ги уведомява за това.

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения