Начало / Полезна информация / Преструктуриране на ИП / Единен механизъм за преструктуриране (ЕМП)

Единен механизъм за преструктуриране (ЕМП)


    Считано от 1 октомври 2020 г., датата на установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка (ЕЦБ), КФН изпълнява своите функции и задачи като орган за преструктуриране в рамките на Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП) при съблюдаване на прякото прилагане в Република България на Регламент (ЕС) № 806/2014. Единният механизъм за преструктуриране се състои от Единния съвет за преструктуриране (ЕСП) и националните органи за преструктуриране на държавите от еврозоната, България и Хърватия.
    В преките правомощия на ЕСП са дейностите и отговорности, свързани с правомощията по преструктуриране на инвестиционни посредници и финансови институции, предприятия майки, включително финансови холдинги и холдинги със смесена дейност, които попадат в обхвата на консолидирания надзор, осъществяван от ЕЦБ.

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения