Начало / Полезна информация / Информация за реда за приемане на...

Информация за реда за приемане на съобщения за нарушения по ЗПМПЗФИ

Съобщения за нарушения по Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПМПЗФИ), могат да бъдат подадени до КФН, както следва:
  •  +359 2 940 45 45, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч. (моля да имате предвид, че разговорите по телефон се записват)
  • signali_pazarni_zloupotrebi@fsc.bg
  • по пощата на адрес: п.к. 1000, гр. София, ул.,.Будапеща“ № 16
  • Определено е и специално място в сградата на Комисията за провеждане на срещи, когато лица желаят да съобщят за нарушение чрез среща с длъжностни лица по чл. 6 от ЗПМПЗФИ
  • Online форма за подаване на сигнал по чл. 8 от Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти може да намерите тук.
Всеки един сигнал, независимо от канал, по който е подаден, се разглежда при пълна конфиденциалност.
Лицата подали съобщение или друга информация за нарушение, в нарушение на ограниченията за разкриване на информация, произтичащи от законови, подзаконови или административни разпоредби или от договор, не носят отговорност от какъвто и да е характер във връзка с предоставената информация.

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения