Начало / Поднадзорни лица / Списъци / Банки и инвестиционни посредници...

Банки и инвестиционни посредници, изпълняващи функциите на депозитари

№ по ред ЕИК БАНКИ/ИП
ДЕПОЗИТАРИ
1 2 3
1 128001319 АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД
2 000694959 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
3 831094393 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
4 831558413 РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) EАД
5 040534040 ТЕКСИМ БАНК АД
6 831919536 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
7 000694749 ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
8 831663282 ИНВЕСТБАНК АД
9 121830616 БАНКА ДСК EАД
10 813071350 СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения