„Животозастрахователен институт” АД / LIFE INSURANCE INSTITUTE

ЕИК: 175010739

Адрес: гр. София 1407, район "Лозенец", бул. "Черни връх" № 51Д

LEI: 529900IKTTK0W1AIZY91


Застрахователни услуги, предоставяни при условията на свободата на предоставяне на услуги

Република Румъния
Дата на уведомление: 11.12.2018 г.
Класове застраховки
Животозастраховане - I

Република Полша
Дата на уведомление: 17.01.2019 г.
Класове застраховки: 1, 2

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения