„Застрахователно дружество Евроинс Живот” ЕАД / INSURANCE COMPANY EUROINS LIFE

ЕИК: 175436411

Адрес: гр. София 1592, район "Искър", бул. "Христофор Колумб" № 43

LEI: 747800D0U7JDY77OKW93


Застрахователни услуги, предоставяни при условията на свободата на предоставяне на услуги

Република Румъния
Дата на уведомление: 26.09.2016 г.
Класове застраховки: Животозастраховане - I, II, IIIФранция
Дата на уведомление: 26.09.2016 г.
Класове застраховки: Животозастраховане - I, II, III

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения