"Застрахователно дружество ЕИГ Ре" ЕАД / Insurance company EIG Re EAD

ЕИК: 130427863

Адрес: гр. София 1592, район "Искър", бул. "Христофор Колумб" №43

LEI: 213800R2IPAO18M6AC29


Застрахователни услуги, предоставяни при условията на свободата на предоставяне на услуги

Република Гърция
Дата на уведомление: 22.08.2019 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 4


Кралство Нидерландия
Дата на уведомление: 07.01.2020 г.
Класове застраховки: 8, 9, 13

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения