ЗАД "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД / JSIC OZK - INSURANCE JSC

ЕИК: 121265177

Адрес: гр. София 1000, район "Възраждане", ул. "Света София" № 7, ет. 5

LEI: 74780000T020S030A052


Застрахователни услуги, предоставяни при условията на свободата на предоставяне на услуги

Република Италия
Дата на уведомление: 16.07.2019 г.
Класове застраховки: 13, 15

Република Гърция
Дата на уведомление: 01.04.2021 г.
Класове застраховки: 8, 9

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения