ЗАД „ДЗИ - Животозастраховане” ЕАД / DZI - LIFE INSURANCE JSC

ЕИК: 121518328

Адрес: гр. София 1463, район "Триадица", бул. Витоша № 89Б

LEI: 549300MX2PROXGWGIU32Застрахователни услуги, предоставяни при условията на свободата на предоставяне на услуги

Република Румъния
Дата на уведомление: 02.10.2007 г.
Класове застраховки: Животозастраховане - I, II, III, IV, V
 

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения