Класове застраховки

1. Застраховка "Злополука"

2. Застраховка "Заболяване"

3. Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)

4. Релсови превозни средства

5. Летателни апарати

6. Плавателни съдове

7. Товари по време на превоз

8. Пожар и природни бедствия

9. Пожар и природни бедствия

10. Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на моторно превозно средство:
10.1. Всяка отговорност за вреди, възникваща при използването на сухопътни моторни превозни средства
10.2. Гражданска отговорност на превозвача с моторни превозни средства по суша

11. Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни апарати

12. Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове

13. Обща гражданска отговорност

14. Кредити

15. Гаранции

16. Разни финансови загуби

17. Правни разноски

18. Помощ при пътуване (Асистанс)

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения