"ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД / "GROUPAMA ZASTRAHOVANE" EAD

ЕИК: 131421443

Адрес: гр. София 1124, район "Средец", бул. "Цариградско шосе" №47А, бл. В, ет. 3

LEI: 549300HDXX3H0XC78588


Застрахователни услуги, предоставяни при условията на свободата на предоставяне на услуги

Република Румъния
Дата на уведомление: 22.10.2019 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 16, 18

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения