"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД / DZI - GENERAL INSURANCE

ЕИК: 121718407

Адрес: гр. София 1463, район "Триадица", бул. Витоша № 89Б

LEI: 54930013N9UAHQSBHU73


Застрахователни услуги, предоставяни при условията на свободата на предоставяне на услуги

Република Румъния
Дата на уведомление: 02.10.2007 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Представител за уреждане на претенции: AVUS International S.r.l
Адрес: B-dul Unirii nr. 2,Bl.8A,Sc. 1, Ap. 19-20, Sector 4, RO-040101 BucurestiРепублика Гърция
Дата на уведомление: 18.11.2013 г.
Класове застраховки: 8, 9

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения