"БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ /БАЕЗ/" ЕАД / BULGARIAN EXPORT INSURANCE AGENCY /BAEZ/

ЕИК: 121769212

Адрес: гр. София 1301, район "Възраждане", бул. "Александър Стамболийски" №55, ет. 1

LEI: 549300M2O3C4LK0E0S28

Дата на преустановяване на дейност: 03.06.2021 г. за всички държави членкиПоследни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения