"Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД

Държава Заявени услуги в приемащата държава членка Уведомление в КФН Уведомление до надзорния орган на приемащата държава членка
Република Австрия   25.06.2007 г.  
Република Румъния Дистрибуция на колективни инвестиционни схеми - фондове на Schroder International Selection Fund, Luxembourg 11.07.2018 г. 27.09.2018 г.


забележка: Дейността на управляващото дружество в Австрия е прекратена, считано от 10.11.2011 година

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения