"Еф Асет Мениджмънт" АД

Държава Заявени услуги в приемащата държава членка Уведомление в КФН Уведомление до надзорния орган на приемащата държава членка
Република Малта Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително:
-  управление на инвестициите;  
-  администриране  на  дяловете,  включително  правни  услуги  и  счетоводни  услуги  във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване  цената  на  дяловете,  контрол  за  спазване  на  законовите  изисквания,  управление  на риска, водене на книгата на притежателите на дялове, в случаите на извършване на дейност по управление  на  колективна  инвестиционна  схема  с  произход  от  друга  държава  членка, разпределение  на  дивиденти  и  други  плащания,  издаване,  продажба  и  обратно  изкупуване  на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност;  
- маркетингови услуги
24.11.2017 г. 12.03.2018 г.
Обединено Кралство Великобритания Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително:
-  управление на инвестициите;  
-  администриране  на  дяловете,  включително  правни  услуги  и  счетоводни  услуги  във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване  цената  на  дяловете,  контрол  за  спазване  на  законовите  изисквания,  управление  на риска, водене на книгата на притежателите на дялове, в случаите на извършване на дейност по управление  на  колективна  инвестиционна  схема  с  произход  от  друга  държава  членка, разпределение  на  дивиденти  и  други  плащания,  издаване,  продажба  и  обратно  изкупуване  на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност;  
- маркетингови услуги
24.11.2017 г. 12.03.2018 г.

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения