Дружества, които са преустановили своята дейност

 • „Капман Брокер” ООД

 • „МОБИКС БГ” ООД

 • „АРИСТА БРОКЕРИ” ООД

 • „Джи Ем Джи Брокерс” ООД

 • „Дженерал Брокерс” ЕАД

 • „СИВОВ - ГРУП” ЕООД

 • „ДЖИ ПИ ЕЙ ГРУП” АД

 • „РУХЕТТА ТРЕЙД“ ЕООД (предишно наименование - „Салида България” ЕООД)

 • „ИИБ Интернешънъл Брокер” ЕООД

 • „АЛКОР КОНСУЛТ” ЕООД

 • „Сити Брокерс” ЕООД (предишно наименование - „Росбул Брокер” ЕООД)

 • „Застрахователен брокер Марат” ООД

 • „Консулт Партнърс” ЕООД

 • „Булром - Глобъл Груп” EООД

 • „Вива Брокер Инс” ООД

 • „Ай Джи Ем Брокерс" ООД

 • „ПМТ Брокерс" ЕООД

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения