Начало / Новини / Започва прилагането на Регламента за късите продажби

Започва прилагането на Регламента за късите продажби

От 01 ноември 2012 г. започна прилагането на Регламент (ЕС) № 236/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение (Регламента).

В Регламента и в актовете по прилагането му се съдържа задължение за разкриване на информация на националния надзорен орган от физически и юридически лица, които имат нетна къса позиция по отношение на емитирания акционерен капитал на дружество, чиито акции са допуснати до търговия. Прагът за уведомяване, както е посочено в чл. 5 от Регламента, е 0.2 % от емитирания акционерен капитал на съответното дружество и всеки 0.1 % над този процент.

Задължението за уведомяване на националния компетентен орган влиза в сила на първия ден следващ деня на започване на прилагането на Регламента, т.е. от 2 ноември 2012 г. Нетната къса позиция се изчислява до 24:00 часа в деня за търгуване, в който се придобива съответната позиция, а уведомяването се извършва до 15:30 часа на следващия ден за търгуване.

Във връзка с прилагането на Регламента беше създаден и нов раздел на интернет страницата на КФН – „Къси продажби”- http://www.fsc.bg/Kasi-prodajbi-bg-830. В него са публикувани текстовете на български и английски език както на основния регламент, така и на делегираните регламенти. В съответствие с приетите в делегираните регламенти формати за предоставяне на информация са подготвени във формат .xls и са публикувани в Раздел „Къси продажби” бланки на уведомленията, които трябва да се изпращат към националния надзорен орган, при заемане на нетна къса позиция в акции в размер 0.2 %.

Уведомленията следва:

  • да се изпращат на следния електронен адрес: delovodstvo@fsc.bg, подписани с електронен подпис, или
  • да се изпращат по пощата, придружени с електронен носител (съдържащ файл във формат .xls), или
  • да бъдат предоставяни на място в Деловодството на КФН с приложен електронен носител.

В Регламента се съдържа и задължение за публично разкриване на информация  относно нетни къси позиции на физически и юридически лица по отношение на емитирания акционерен капитал на дружество, чиито акции са допуснати до търговия. Прагът в този случай, съгласно чл. 21 на Делегиран Регламент № 918/2012 на Комисията от 5 юли 2012 година за допълване на Регламент № 236/2012, е 0.5 % от емитирания акционерен капитал на съответното дружество и всеки 0.1 % над този процент.

Уведомленията за публичното оповестяване на информацията може да намерите в раздел „Къси продажби”/„Бланки на уведомления”. Те следва:

  • да се изпращат на електронен адрес: delovodstvo@fsc.bg, подписани с електронен подпис, или
  • да се изпращат по пощата, придружени с електронен носител (съдържащ файл във формат .xls), или
  • да бъдат предоставяни на място в Деловодството на КФН с приложен електронен носител.

Публичното оповестяване на информация ще се извършва от страна на КФН в раздел „Къси продажби”/ „Информация за значителни къси позиции в акции”.

Информация за задължението за разкриване на информация от физически и юридически лица, за значителни нетни къси позиции в държавни дългови инструменти и непокрити позиции по суапи за кредитно неизпълнение по държавни дългови инструменти може да бъде намерена на интернет страницата на Министерството на финансите http://www.minfin.bg/bg/page/819.