Начало / Новини / Задължават се управителните органи на ПД „Пещоремонт”...

Задължават се управителните органи на ПД „Пещоремонт” АД, да предложат на ОСА да не подлага на гласуване т.9 от дневния ред

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи членовете на управителния орган на ПД „Пещоремонт” АД, гара Елин Пелин да предложат на общото събрание на акционерите  да не подлага на гласуване точка девета от дневния ред със съдържание:
“Вземане на решение за отписване на “Пещоремонт” АД, от регистъра на публичните дружества по ЗППЦК; проект за решение- ОС взема решение за  отписване на “Пещоремонт” АД, от регистъра на публичните дружества по ЗППЦК”

Пълния текст на решение 624 може да намерите в раздел „Документи”.