Начало / Новини / Задължава се “ЕКС- ПИТ и Ко” ООД да спре за срок...

Задължава се “ЕКС- ПИТ и Ко” ООД да спре за срок от 6 месеца извършването на сделки с акции, облигации, компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, взе решение за налагане на принудителна административна мярка спрямо инвестиционен посредник “Екс-Пит и Ко” ООД. Съгласно наложената мярка дружеството е задължено да спре за срок от 6 месеца извършването на сделки с акции, облигации, компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове. Мотивите за налагане на мярката са застрашаване интересите на клиентите на дружетвото и постигане на целите на ЗППЦК, а именно - да се осигури защита на инвеститорите в ценни книжа, да се създадат условия за развитие на справедлив, открит и ефективен пазар на ценни книжа и да се поддържа стабилността и общественото доверие в пазара на ценни книжа.
Решението подлежи на обжалване пред КФН.
Пълния текст на решение 706 може да намерите в раздел “Документи”.