Начало / Новини / ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Комисията за финансов надзор (КФН) напомня на всички поднадзорни лица, че на основание чл. 27, ал.3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), крайният срок за заплащане в пълен размер на годишната такса за осъществяване на общ финансов надзор по чл.27, ал.1, т. 9 от ЗКФН за 2016 г. е 31 януари 2016 г. Размерът на таксата е определен в Раздел ІІ от  Тарифата за таксите, събирани от Комисия за финансов надзор по Закона за Комисията за финансов надзор, приета с ПМС 126/10.05.2011г. (обн. ДВ бр.38/17.05.2011г.). При неплащане на таксата в определения срок за срока на забава се дължи лихва съгласно чл.27, ал. 5 от ЗКФН.