Начало / Новини / Утвърдени са нови образци на справки за пенсионноосигурителните дружества

Утвърдени са нови образци на справки за пенсионноосигурителните дружества

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", утвърди образци на справки по чл. 23, ал. 1 от Наредба № 9 на КФН, както следва:

1. Образец № 1 на справка за броя дялове и стойността на един дял.
2. Образец № 2 на справка за стойността на нетните активи и следните образци на приложения за:
-  Стойност на инвестициите в дългови ценни книжа, емитирани в страната (Приложение № 1);
-  Стойност на инвестициите в акции, емитирани в страната (Приложение № 2);
- Стойност на инвестициите в банкови депозити (Приложение № 3);
- Стойност на инвестициите в деривати на ценни книжа - пут-опции на индекси и облигации, търгувани на регулирани пазари на ценни книжа (Приложение № 4);
- Стойност на инвестициите в инвестиционни имоти (Приложение № 5);
Ш Стойност на инвестициите в чуждестранни ценни книжа (Приложение № 6);
- Парични средства по разплащателни сметки и каса (Приложение № 7).

Пенсионноосигурителните дружества трябва да представят пo електронен път в КФН информация съгласно утвърдените образци, считано от 01.07.2004 г.
 Пълния текст на решение 424 може да намерите в раздел "Документи".